Specialcenter Baunegården

Specialplejecenter Baunegården ligge i Tebstrup, som er en mindre landsby ca. 12 km fra Skanderborg Centrum.

Tilbuddet er et Specialplejecenter og er organisatorisk en del af Socialpsykiatrien. Tilbuddet rummer 29 boliger og består af tre afdelinger, henholdsvis:

· Væksthuset

· Havehuset

· Udredning og stabilisering

 

Fysik består Specialcenter Baunegården af 2 etager, som ud over boligerne består af personalefaciliteter, flere fælles køkkener og nicher til forskellige aktiviteter

Vi har fine udendørsarealer med mulighed for aktiviteter, eller blot det at nyde de fine omgivelser

Specialplejecenter Baunegården blev etableret den 1. januar 2018. Tilbuddet er en sammenlægning af det daværende Væksthus på Plejecenter Baunegården, hvor målgruppen var borgere med senhjerneskade/alkoholdemens som følge af misbrug og Havehuset, som var en del af Kjærsholm, hvor målgruppen var borgere med psykiske problemstillinger evt. i kombination med misbrugsproblematikker.

Specialplejecenter Baunegården rummer 28 boliger – heraf 24 almene boliger og fire udrednings- og stabiliseringspladser.

Målgruppen på Specialplejecenter Baunegården

· Det er kendetegnende for målgruppen, at andre hjælpemuligheder er udtømte.

· Målgruppen er borgere som har nedsat psykisk funktionsevne og/eller senhjerneskade/alkoholrelateret

· demens, der kræver en specialiseret indsats.

· Målgruppens alder er som udgangspunkt borgere i alderen + 40 år og under 65 år ved indflytningen.

· Dog vil visitationen altid bero på en konkret individuel vurdering, hvorfor borgere i alderen + 65 år også kan være i målgruppen.

 

Væksthuset og Havehuset

Afdelingen Væksthuset huser primært målgruppen med senhjerneskade/alkoholrelateret demens, der kræver en specialiseret indsats. Afdelingen Havehuset huser primært målgruppen med en nedsat psykisk funktionsevne, der kræver en specialiseret indsats. For begge målgrupper er det kendetegnende, at andre hjælpemuligheder er udtømt. Ud over den nedsatte psykiske funktionsevne og/eller senhjerneskade/alkoholrelateret demens kan beboerne også være udfordret i forhold til fx psykiatriske diagnoser, tidligere eller aktuelt misbrug, dårlig ernæringstilstand, uden eller med et begrænset netværk, udadreagerende adfærd, mange somatiske lidelser, behandlingsdom, selvskadende adfærd samt meget ringe eller ingen egenomsorg.

Boligerne i Væksthuset og Havehuset er almene ældreboliger (ABL § 105, stk. 2) og administreres af Domea.

Beboerne i de almene ældreboliger kan have behov for henholdsvis pleje og praktisk hjælp (SEL § 83), korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb (SEL § 83a), Socialpædagogisk

støtte (SEL § 85) og hjemmesygepleje (SUL § 138).

Målet er, at beboerne udvikler, genvinder eller vedligeholder deres funktionsevne og færdigheder i et omfang, så det svarer mest muligt til deres egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Udredning og stabilisering

Udredning og stabilisering består af fire pladser. Målgruppen omfatter både borgere med nedsat psykisk funktionsevne og/eller senhjerneskade/alkoholrelateret demens i kombination med andre udfordringer, som også er tilfældet for beboere i Væksthuset og Havehuset.

Udredningsdelen henvender sig til borgere, hvor alt andet er afprøvet og hvor der er stor usikkerhed i forhold til hvilke indsatser/kompetencer og ressourcer, der skal bruges til at hjælpe borgeren optimalt fremadrettet. For langt de fleste kan en udredning være givtig, før de evt. endelig visiteres til en af Specialplejecenter Baunegården tilbud, eller et andet relevant tilbud.

Stabiliseringsdelen henvender sig endvidere til borgere, som har brug for en intensiv indsats, som retter sig mod, at borgeren kan komme sig og vende tilbage til et liv i egen bolig eller mindre indgribende indsats efterfølgende. Det er målet, at et forløb i en af udrednings- og stabiliseringspladserne vil have en varighed på tre måneder. For nogle borgere vil forløbet dog have en længere varighed, da et endt forløb forudsætter at borgerens fremtidige støttebehov og indsats er klarlagt.

En udrednings- og stabiliseringsplads tilbydes som et midlertidig ophold til personer, der i en periode har et

særligt behov for omsorg og pleje (SEL § 84 stk. 2). De almene ældreboliger i udredningen er lejet af Skanderborg Kommune og stilles til rådighed for borgere, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig

 

Mål

Det overordnede mål med at bo i Specialcenter Baunegården er, at beboerne udvikler, genvinder eller vedligeholder deres funktionsevne og færdigheder i et omfang, så det svarer til deres egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 105

Lov om almene boliger §§ 54 a og 58 a

Lov om social service §§ 83, 83 a, 85 og 86.

Lov om Sundhed § 138

 

 

 

Medarbejdere på Specialplejecenter Baunegården

Medarbejdersammensætning

Medarbejderne på Specialplejecenter Baunegården er en tværfaglig faggruppe. Der er ansat sygeplejersker, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger samt social- og sundhedshjælpere.

Medarbejdernes forskellige faglige baggrunde og kompetencer afspejler borgernes behov, der spænder over komplekse og kombinerede helbreds-og misbrugsproblemer. Dette fordrer medarbejdere med sygeplejefaglig erfaring og kompetence bl.a. i forhold til tidlig opsporing af begyndende somatisk sygdom, til specialiserede socialfaglige indsatser inden for blandt andet neuropædagogik og specialiseret viden

omkring neuropsykologi, misbrug, hjernes funktioner, kognition, demens, psykiatri m.m. Fokus er et tæt tværfagligt samarbejde, hvor alle indgår på lige fod i hverdagen omkring og i samspil med den enkelte beboer.

På nuværende tidspunkt er personalesammensætning således:

· 8 Social- og sundhedsassistenter

· 4 Ergoterapeuter

· 4 sygeplejersker

· 8 Pædagoger

· 2 Socialrådgivere

· 4 nattevagter )2 hjælpere, 1 pædagog og 1 social- og sundhedsassistent

 

Teamstruktur

På Specialplejecenter Baunegården arbejdes der på at opbygge en ny teamstruktur. Teammøder afholdes hvert 3 uge, af 3 timers varighed, for såvel Væksthusets og Havehuset og det er her der arbejdes i en sparringskontekst med mål/delmål og planarbejdet.

Teammøderne er et opsamlings og sparringsforum, som retter sig mod at optimere arbejdet med den enkelte borger. Teamstrukturen skal være med til at skabe et fagligt fundament, hvor der er stor bevidsthed om samspillet mellem de forskellige kompetencer.

Et team sammensættes således, at det består af såvel sundhedsfagligt som socialfagligt personale. Her vægtes også personlige kompetencer og erfaring. Sammensætning af teams reguleres efter de aktuelle behov, men også med et fokus på at sikre kontinuitet.

Der er aktuelt tre teams i Væksthuset og to teams i Havehuset. Teamene vil overordnet være fagligt brede, og nogle teams vil indeholde specialkompetencer. Teamene vil også varetage de borgere, der er tilknyttet udrednings- og stabiliseringspladserne. Hertil kommer en fast tilknyttet sygeplejerske til udrednings- og stabiliseringspladserne, som er tovholder.

De fem forskellige teams fungerer som kontaktteam med et fælles ansvar for de borgere, der er tilknyttet teamet i forhold til indsatsen, målarbejde, evaluering og metoder. Hver enkelt medarbejder i teamet tilknyttes som tovholder til de enkelte borgere, som teamet er tilknyttet. Tovholderrollen indbefatter skriftlig dokumentation, døgnrytmeplaner, koordinering og kontakt til samarbejdspartnere. Tovholderne er således dokumentationsansvarlig for teamets beslutninger omkring den enkelte borger. Det er således ikke en enkelt medarbejder, der er kontaktperson i forhold til en enkelt borger. Formålet med et kontaktteam er at viden om og sparring omkring den enkelte borger deles ud på flere medarbejdere.

Ansvaret for dokumentation, planarbejde og koordinering ligger ved en enkelt medarbejder, i tovholderrollen.

 

Mål for kontaktteamene:

· At skabe trivsel, udvikling og livskvalitet for den enkelte borger

· At skabe sammenhæng mellem teori og praksis

· Udvikle mål på den angivne indsats med udgangspunkt i SMART mål metoden

· At følge op på mål og indsatser såvel socialt som sundhedsmæssigt

· At give den enkelte medarbejder støtte, inspiration og mulighed for sparring med sigte på samarbejde og udvikling

· At kvalificere tovholderrollen

· Sikre at alle kompetencer og fagligheder i teamet bringes i spil i forhold til den enkelte borger

· Sikre at alle aftaler overholdes og der arbejdes med de enkelte mål og delmål

· Sikre viden i den samlede personalegruppe

 

Tovholderfunktionen:

· Skal sikre dokumentation af planarbejdet og kommunikation af samme via de tilgængelige systemer

· Skal informere/kommunikere, skabe sammenhæng i arbejdet og koordinere dette.

· Er ansvarlig for at der forlægger den rette dokumentation for den enkelte borger

· Er ansvarlig for tilpasning af døgnrytmeplaner og indsatsplaner på baggrund af teamets indsats

· Skal koordinerer i forhold til andre team og resten af huset

· Har dialog med de pårørende

 

På teammøderne vægtes kompetenceudvikling i form af lejlighedsvis praksisundervisning i metoder, sådan at der sikres et ledelsesmæssigt fokus og implementering af disse. Målet er, at de forskellige teams på Specialplejecenter Baunegården arbejder systematisk og struktureret med de indsatser, der findes frem til på teammøderne.

Disse vil have afsæt i et sundhedsfagligt fundament og der anvendes neuropædagogisk og socialfaglige tiltag for at motivere borgeren til at tage imod den hjælp, de har behov for. Som et led i at tydeliggøre denne proces arbejdes der efter døgnrytmeplaner og socialfaglige handleplaner.

Leder og assisterende leder deltager i teammøderne på nuværende tidspunkt. Funktionen vil indebære, som det væsentligste, at der holdes en mødestruktur, sådan at det ovenfor beskrevne indhold kommer i spil, og tovholder får mulighed for at udfylde sin rolle.

 

Kvalifikationsudvalget og visitation

Kvalifikationsudvalget blev oprettet på samme tidspunkt som Specialplejecenter Baunegården startede op. Formålet med det nyoprettede kvalifikationsudvalg var, at vurdere om en borger er i målgruppen til en indsats på Specialplejecenter Baunegården. Vurderer kvalifikationsudvalget at borgeren er i målgruppen til en indsats, har myndighed efterfølgende mulighed for at visitere borgeren. I de fleste tilfælde vil en visitation til Specialplejecenter Baunegården i første omgang være til en af udrednings- og stabiliseringspladserne. Dette for at sikre at alle muligheder er udtømt og at borgeren tilbydes den mindst indgribende indsats. Der er dog tilfælde, hvor det vurderes at alle muligheder er udtømt og borgeren bedst profitere af en almen ældrebolig med omsorg og støtte fra personalet på Specialplejecenter Baunegården.