Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103

 

SEL § 103: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Det overordnede formål med et beskyttet beskæftigelsestilbud er, at tilbuddet skal understøtte dig i at vedligeholde og udvikle dine færdigheder og dit sociale liv, således at dine muligheder for at have et aktivt arbejdsliv styrkes.

 

Zig Zag er et tilbud efter Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse til borgere der er tilkendt førtidspension og er under 65 år. Zig Zag har 13 pladser og er at sammenligne med en socioøkonomisk virksomhed. Skanderborg kommune har siden 2002 samarbejdet med virksomheden Pressalit om udførelsen af montagearbejder. I 2019 er der også indgået et samarbejde med tæppefirmaet Fraster.

Arbejdsdagen på Zig Zag tilrettelægges med hensyntagen til dig og dine individuelle behov samt behovet for kvalitet i arbejdet og rettidig levering.

Som udgangspunkt arbejdes der minimum 2 dage ugentligt á minimum tre timer, dog med mulighed for op til 28 timer ugentligt. Åbningstiderne er mandag til torsdag 08.00 – 14.00 og fredag 08.00 – 12.00. Man aflønnes på basis af individuel akkord baseret på ungeindsatsten.

 

Zig Zag ligger på Skanderborgvej 25 i Ry.

Der er to faste medarbejdere på Zig Zag, begge med en socialfaglig uddannelse.

Hvis du ønsker at ansøge om en plads på Zig Zag skal du kontakte din sagsbehandler.

Der er ingen tidsbegrænsninger for varigheden af et beskyttet beskæftigelsestilbud – dog ophører indsatsen ved folkepensionsalderen.

Der følges op på indsatsen løbende og minimum én gang årligt. Ved opfølgningen foretages en vurdering af opfyldelse af dine indsatsmål. Herudover vurderes det ved opfølgningen, om tilbuddet fortsat er relevant, samt hvornår der er behov for en ny opfølgning.