Hverdagsrehabilitering – Bostøtte

I Socialpsykiatrien ydes der bostøtte efter servicelovens §. 85 til borgere, der har en psykiatrisk lidelse og betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, og som har behov for socialpædagogisk støtte til at klare hverdagslivet. Støtten kan ydes som individuel støtte, ofte i borgerens hjem, men også i grupper

Bostøtte er en rehabiliterende indsats, som er et individuelt målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem borger og bostøttemedarbejder. Formålet er at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Der er tale om borgere med forskellige psykiatriske problemstillinger som ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, affektive lidelser og angstproblematikker eller borgere med udviklingsforstyrrelser som autisme, asperger og andre specifikke eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Nogle af borgerne har desuden en rusmiddelproblematik.